A napelem rendszerekre vonatkozó törvények, jogszabályok

  • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
  • 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
  • 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
  • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
  • 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról:


  389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
  a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
  valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
  A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 7., 24., 26-27. és
  29. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
  feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
  I. Fejezet
  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  A rendelet alkalmazási köre
  1. § (1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed
  a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,
  b) a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
  c) a kapcsoltan termelt villamos energia
  kötelező átvételének szabályaira, az Értékesítő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi áraira, továbbá ezen
  árak alkalmazási feltételeinek megállapítására.
  (2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.
  (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti termelésből származó villamos energia a kötelező átvételi rendszerben
  akkor értékesíthető, ha
  a) az erőműnek az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak
  megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 56/2002. GKM rendelet) szerinti
  kötelező átvételhez való jogosultságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a Magyar Energia Hivatal (a
  továbbiakban: Hivatal) jogerős határozatban megállapította, vagy
  b) kizárólag megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert energiával, vagy mindkettő felhasználásával
  termelték, vagy
  c) biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia továbbá megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő
  energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban történő felhasználása (a
  továbbiakban: vegyes tüzelés) történik, akkor a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrás
  felhasználásának aránya sem havonta, sem az adott naptári évben nem haladja meg az 50%-ot.
  (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti termelésből származó villamos energia a kötelező átvételi rendszerben
  akkor értékesíthető, ha
  a) a nem engedélyköteles kiserőmű az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kötelező átvétel keretében
  villamos energiát értékesített,
  b) az engedélyköteles erőmű termelői engedélyét e rendelet hatálybalépését megelőzően adták ki, és az átvételi
  kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.)
  GKM rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult volt,
  vagy
  c) a villamos energiát termelő erőműegység 2010. december 31-ig kereskedelmi üzembe került és
  ca) a villamos energiával kapcsoltan termelt hőt az Értékesítő távhőszolgáltatási engedély alapján, vagy
  távhőszolgáltató részére (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltatási célra) értékesíti, vagy
  cb) a villamos energiával kapcsoltan termelt hőt az Értékesítő külön kezelt intézményben hasznosítja, vagy ilyen
  intézmény részére értékesíti, vagy
  cc) a villamos energiát 20 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőműegységben termelték.
  (5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 7. §-ának (2) bekezdése és a
  VET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály szerinti pályázat alapján létesített szélerőműben vagy
  szélerőműparkban termelt villamos energia termelője a pályázat eredményének megfelelő feltételek szerint
  (különösen: időtartam, mennyiség, átvételi ár stb.) jogosult a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésre.
  Értelmező rendelkezések
  2. § (1) E rendelet alkalmazásában
  a) Befogadó: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a
  kapcsoltan termelt villamos energia elsődleges vásárlója, aki - a VET 10. §-ának (4) bekezdés alapján - egyúttal a
  kötelező átvételi mérlegkör felelőse;
  b) átvételi bázisár: az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében megállapított, az egyes években alkalmazandó
  kötelező átvételi árak kiszámításának alapjául szolgáló ár;
  c) elnyújtott mélyvölgy időszak: a mélyvölgy időszak kezdetét két órával megelőző időpont és a mélyvölgy
  időszak záró időpontja közötti időszak;
  d) eredetigazolás: adott naptári évben megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt,
  valamint a kapcsoltan termelt villamos energia azon mennyiségét (MWh mértékegységben) igazoló bizonyítvány,
  amely megfelel a kötelező átvétel e rendelet szerinti, valamint kapcsolt energiatermelés esetén a nagy hatásfokú
  kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló külön
  jogszabály szerinti feltételeinek;
  e) Értékesítő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt
  villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelője;
  f) éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem
  kezdete és az adott naptári év december 31. közötti időszak);
  g) hulladékhasznosító erőműegység: települési, kommunális vagy ipari hulladékot villamosenergia-termelésre
  felhasználó erőműegység;
  h) kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után
  értékesítésre termel villamos energiát;
  i) kiadott hő: a VET 3. §-ának 23. pontja szerinti hasznos hő;
  j) kiadott villamos energia: a termelt villamos energiának az erőműegység technológiai célú fogyasztásával, azaz
  az energiaátalakítási folyamat fenntartásához szükséges fogyasztással csökkentett része;
  k) külön kezelt intézmény: központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési
  intézménye, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési
  célt szolgáló egyéb intézmény;
  l) mélyvölgy időszak: az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott zónaidőszak;
  m) Minősített Értékesítő: a 3 MW-ot meghaladó telephelyi névleges villamos teljesítőképességű erőműegységgel
  rendelkező Értékesítő (az adott telephely vonatkozásában), aki az átviteli rendszerirányítóval elnyújtott mélyvölgy
  időszakra vonatkozó - az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának megfelelő - szerződést köt;
  n) önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység
  villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját
  termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági
  társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergiafogyasztását
  is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi
  rendszerben, akkor az önfogyasztást az értékesített mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység
  üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve
  kell megosztani, és a telephely teljes villamosenergia-fogyasztásában nem kell figyelembe venni a kapcsoltan
  termelt hő felhasználókhoz történő elszállítására jutó villamosenergia-fogyasztást);
  o) szabályozási pótdíj: a menetrendtől való eltérés esetén az Értékesítő által a Befogadó számára fizetendő díj;
  p) tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év
  január l-jétől december 31-ig.
  q) telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító
  okiratában, vagy alapszabályában továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi)
  letelepedéssel járó helye.
  (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
  törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.
  A villamos energia kötelező átvételének általános szabályai
  3. § (1) A kötelező átvételi rendszerben az Értékesítő jogosult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak
  megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni és az
  Értékesítővel a villamos energia ellenértékét a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően elszámolni.
  (2) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak számításának alapját képező bázisárakat az 1. és 2. számú
  melléklet, az árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. számú, az áralkalmazási feltételeket a 4.
  számú melléklet tartalmazza.
  (3) Az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban:
  Hivatal) a tárgyévet megelőzően minden évben elvégzi az 5. és 6. számú mellékletben meghatározott számítást, és a
  honlapján a tárgyévet megelőző év december 23-áig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező
  átvételi árakat.
  (4) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételi árai
  vonatkozásában a Hivatal a 6. számú melléklet 1. pontjában foglalt számítást a földgáz közüzemi hatósági árának
  változása esetén is elvégzi, és közzéteszi a tárgyéven belül ezen számításnak megfelelően módosult kötelező átvételi
  árakat.
  (5) Az árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
  (6) A Minősített Értékesítő által elnyújtott mélyvölgy időszakban értékesített villamos energia ára megegyezik:
  a) az erőműegység névleges villamos teljesítőképességével két órára számított mennyiségig a völgyidőszakra
  megállapított árral,
  b) az a) pontban meghatározott mennyiség feletti részre vonatkozóan a mélyvölgy időszakra megállapított árral.
  (7) A (6) bekezdés szerinti számítást naptári naponként kell elvégezni.
  (8) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a (9)-(11)
  bekezdések szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.
  (9) Vegyes tüzelés esetén az e rendelet szerint figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az
  adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján
  megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell
  kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A
  számítást havonta az Értékesítőnek kell elvégeznie, és hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztania.
  (10) Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási) villamosenergia-mennyiség a villamosenergia-ellátási
  szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyen mért villamos energia mennyisége
  alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint meghatározott mennyiséget figyelembe véve
  kerül meghatározásra, de nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett
  mértékét.
  (11) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési
  és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti
  képletnek is tartalmaznia kell.
  (12) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, műszaki és gazdasági szempontok összhangja érdekében az
  átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási
  és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet
  meghatározni.
  (13) E rendelet szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással
  bármilyen módon műszakilag összekapcsolt (kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és
  egyéb villamos berendezéseket) főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.
  (14) Az e rendelet alapján átvett villamos energia mennyiségéről, árairól és egyéb jellemzőiről a Befogadó a 8.
  számú, az Értékesítő a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú adatokat köteles havonta, a tárgyhónapot
  követő naptári hónap 15-ig megküldeni a Hivatal számára a Hivatal honlapján közzétett űrlap kitöltése útján. Az
  adatszolgáltatás elmulasztása esetén a Hivatal a VET 96. §-a szerint jár el.
  (15) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli
  rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az
  átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET 5. § (3)
  bekezdés szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendelet szerinti átvételi árakat
  kell figyelembe venni.
  (16) Az átviteli rendszerirányító által a (15) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt
  villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban
  szabályozott átvétele és kereskedőkre való szétosztása rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a
  villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.
  (17) A (15) bekezdésben hivatkozott villamosenergia- (és hő-) termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység
  köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére
  bocsátani.
  II. Fejezet
  A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELÉNEK EGYES ESETEI
  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia
  átvétele
  4. § (1) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet
  1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a kötelező átvétel alá eső villamos
  energia mennyiségére vagy a kötelező átvétel időtartamára vonatkozóan a Hivatal e rendelet hatálybalépését
  megelőzően határozatot hozott (az 5 MW-nál nagyobb vízerőművek kivételével) vagy a termelő a határozatra
  vonatkozó hiánytalan kérelmét e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtotta.
  (2) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés
  szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha
  a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
  követően került kiadásra, és
  b) az erőműegység 20 MW-nál, vagy vízerőmű esetén 5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű.
  (3) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés
  szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha
  a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
  követően került kiadásra, és
  b) az erőműegység névleges teljesítőképessége 20 MW-nál nagyobb, de nem haladja meg az 50 MW-ot.
  (4) A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai - az (1) bekezdés
  szerinti eltéréssel - az e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a
  villamos energia termelése 50 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműegységben, vagy 5 MW-nál
  nagyobb névleges teljesítőképességű vízerőműben történik.
  (5) A hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 1. számú
  mellékletének 5. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a hulladékhasznosító erőműegység nem
  rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.
  évi LVI. törvény 7. §-a szerinti hulladékhasznosítási szolgáltatásra vonatkozó megrendeléssel, és
  a) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
  megelőzően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék
  aa) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek,
  ab) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05-15 főcsoportjainak valamelyikébe.
  b) a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését
  követően került kiadásra, továbbá a belföldön keletkezett és begyűjtött, veszélyesnek nem minősülő hulladék
  ba) megfelel a külön jogszabályban meghatározott hulladékgyűjtési és hulladékválogatási feltételeknek, és
  bb) nem tartozik az Európai Hulladék Katalógus (EWC) 05-15 főcsoportjainak valamelyikébe, továbbá
  bc) a hulladékhasznosító erőműegység rendelkezik az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított
  nyilatkozattal arról, hogy a hulladék tüzelőanyagként történő felhasználástól eltérő egyéb módon tovább már nem
  hasznosítható.
  (6) A használt berendezést is magában foglaló erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árai -
  az (1) bekezdés szerinti eltéréssel - ez e rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon
  alapulnak, ha a berendezésre vonatkozó engedély e rendelet hatálybalépése után került kiadásra.
  (7) Vegyes tüzelés esetén a megújuló energiaforrástól vagy hulladéktól eltérő energiaforrásra számított
  villamosenergia-mennyiség is a kötelező átvétel alá tartozik - az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti áron - az adott
  hónapban, ha a nem megújuló energiaforrás felhasználás aránya sem az adott hónapban, sem az adott évben nem
  haladja meg a 10%-ot.
  (8) Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási)
  folyamatban részben megújuló energiaforrással, részben hulladékból nyert energiával történik, akkor a kötelező
  átvétel e § szerinti egyes eseteinek megfelelően figyelembe veendő villamosenergia-mennyiséget arányosan, az
  adott hónapban felhasznált tüzelőhő energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, hőtermelés esetén a
  hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított
  tüzelőhőarányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni. A számítást havonta az Értékesítőnek kell
  elvégeznie, és hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztania.
  A kapcsoltan termelt villamos energia átvétele
  5. § (1) Az Értékesítő által a Befogadónak értékesített villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 2.
  számú mellékletének 1. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a nem engedélyköteles kiserőmű az
  56/2002. GKM rendelet szerinti kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesített, vagy az erőmű termelői
  engedélyének kiadására e rendelet hatálybalépése előtt került sor, és ezen időpont előtt a beruházás is megkezdődött,
  és megfelel a következő feltételeknek:
  a)
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése távhőszolgáltatási célra történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 50 MW-nál nem nagyobb,
  vagy
  b)
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése nem távhőszolgáltatási célra történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 6 MW-nál nem nagyobb.
  (2) Az Értékesítő által a Befogadónak értékesített villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 2. számú
  mellékletének 2. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha az erőmű kötelező átvételi rendszerben történő
  értékesítésre vonatkozó jogosultságának megállapítására e rendelet hatálybalépését követően került sor, vagy az e
  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyen alapuló beruházás e rendelet hatálybalépését követően
  kezdődött meg, és megfelel a következő feltételeknek:
  a)
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése távhőszolgáltatási célra történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 50 MW-nál nem nagyobb,
  vagy
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése nem távhőszolgáltatási célra, de külön kezelt intézmény
  ellátásának céljára történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 6 MW-nál nem nagyobb.
  (3) Az Értékesítő által a Befogadónak értékesített villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 2. számú
  mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha az megfelel a következő feltételeknek:
  a)
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése távhőszolgáltatási célra, vagy külön kezelt intézmény ellátásának
  céljára történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 50 és 100 MW közé esik,
  vagy
  b)
  1. a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése nem távhőszolgáltatási célra, és nem külön kezelt intézmény
  ellátásának céljára történik, és
  2. az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 20 MW-nál nem nagyobb.
  (4) Az Értékesítő által a Befogadónak a központi fűtésről és melegvíz szolgáltatásról szóló külön jogszabályban
  meghatározott fűtési idényben értékesített villamos energia kötelező átvételi árai az e rendelet 2. számú
  mellékletének 4. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha az erőmű e rendelet hatálybalépése előtt
  kereskedelmi üzembe került, és megfelel a következő feltételeknek:
  a) a kapcsoltan termelt hasznos hő értékesítése távhőszolgáltatási célra, vagy külön kezelt intézmény ellátásának
  céljára történik, és
  b) az erőműegység névleges villamos teljesítőképessége 50 és 140 MW közé esik.
  (5) Az Értékesítő által a (4) bekezdés szerint értékesíthető villamos energia mennyisége a 100 MW vagy annál
  nagyobb névleges villamos teljesítőképességű erőműegység esetében nem haladhatja meg a távhőszolgáltatási célra,
  vagy külön kezelt intézmény céljára értékesített hasznos hő és a szigma energiagazdálkodási szám szorzata alapján
  számított villamosenergia-mennyiséget. E bekezdés alkalmazásában a szigma értéke 0,38.
  (6) A használt berendezést is magában foglaló erőműegységben termelt villamos energia kötelező átvételi árai ez
  e rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott bázisárakon alapulnak, ha a berendezésre vonatkozó
  engedély e rendelet hatálybalépése után került kiadásra.
  (7) Ha a villamosenergia-termelés csak részben tartozik az (1)-(4) bekezdések, vagy azok egy alpontja alá, akkor
  a figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket a hő-értékesítésnek megfelelő arányok alapján kell
  kiszámítani. Ha a villamos energiával kapcsoltan termelt hőt csak részben értékesítik távhőszolgáltatási célra vagy
  külön kezelt intézmény részére, akkor az elszámolható villamos energia mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a
  kiadott villamos energia mennyiségét meg kell szorozni a távhőszolgáltatási célra vagy külön kezelt intézmény
  részére értékesített hőnek az összes kiadott hőenergián belüli arányával.
  (8) A kötelező átvételi rendszerben a (4) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti részt vevő Értékesítő nem
  jogosult a fűtési idényen kívüli időszakban a (3) bekezdés szerinti értékesítésre.
  III. Fejezet
  A KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
  A kötelező átvételi jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás
  6. § (1) Ha az Értékesítő e rendelet szerint kívánja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
  termelt villamos energiát, a kapcsoltan termelt villamos energiát vagy annak egy részét értékesíteni, akkor - a VET
  11. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján - a kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos
  energia mennyiségének megállapítása céljából kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania a Hivatalhoz.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a kiserőművi összevont engedélyre vonatkozó kérelemmel,
  illetve az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítőképességű erőmű működési engedélyére vonatkozó kérelemmel
  egyidejűleg nyújtható be.
  (3) Az Értékesítő a kérelméhez csatolni köteles azokat a hitelt érdemlő dokumentumokat, amelyek igazolják,
  hogy milyen fajtájú és összegű más támogatást (pl. beruházási támogatás, adómentesség vagy -kedvezmény, egyéb
  közvetlen ártámogatás, vagy kedvezményes csatlakozási díj stb.) vett, vesz vagy tervez igénybe venni.
  (4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kérelemhez a következőket kell mellékelni:
  a) megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az erőműegység
  15 éves, kapcsoltan termelt villamos energia esetén az erőműegység 10 éves időtartamra vonatkozó, független
  szaktanácsadó által ellenőrzött, hitelfelvétel esetén hitelintézet által elfogadott üzleti tervét (évenkénti bontásban),
  amely tartalmazza a kötelező átvétel keretében értékesítendő villamos energia éves mennyiségeit is;
  b) a főberendezések gyártási dokumentációjának azon részét, amelyen fel van tüntetve a főberendezések gyártási
  éve, a korábbi felújítás(ok) ténye és ideje, továbbá megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
  termelt villamos energia esetén azon részeket, amelyekből az erőműegység névleges hatásfoka megállapítható;
  c) az Értékesítő nyilatkozatát arról, hogy az átvételre felajánlott villamos energia termelése során eleget tesz az
  eredetigazolás megszerzésére vonatkozó kötelezettségének;
  d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének
  pénzintézeti igazolását.
  (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervet elektronikusan szerkeszthető formában, Excel formátumban kell
  beküldeni, oly módon, hogy a cellák közötti összefüggések, képletek láthatóak legyenek.
  (6) A Hivatal
  a) a kötelező átvétel időtartamát az (7)-(8) bekezdések szerint megállapított megtérülési idő alapján,
  b) a kötelező átvétel éves mennyiségét az erőműegység teljesítőképessége, a kihasználási óraszám és az
  önfogyasztás figyelembevételével
  határozatban állapítja meg.
  (7) A Hivatal energiaforrásonként, és termelési eljárásonként számítja ki a megtérülési időt az ésszerű
  telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett
  beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint az e rendelet szerinti árak figyelembevételével. A Hivatal a
  megtérülés számítás módszertani kereteit és eredményeit a honlapján teszi közzé.
  (8) Amennyiben egy adott beruházás a VET 11. §-ának (5) bekezdése szerinti egyéb támogatásban is részesül,
  akkor a Hivatal az adott beruházás esetében az (7) bekezdés alapján meghatározotthoz képest, a támogatásnak a
  beruházás összegéhez viszonyított aránya alapján módosított megtérülési időt határoz meg. Ha egy beruházás több
  éven keresztül kap támogatást, akkor a Hivatal a támogatások jelenértékét veszi figyelembe.
  (9) A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és kötelező átvételre kerülő éves villamos
  energia mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamos energia (a továbbiakban: összes
  átveendő energia) mennyiséget folyamatosan - éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A
  kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével, vagy az összes átveendő
  energia mennyiség értékesítésével egyaránt megszűnik.
  (10) A biomasszából vagy biogázból villamos energiát termelő Értékesítő a Hivatal határozata alapján a kötelező
  átvétel keretében történő értékesítést akkor kezdheti meg, ha a Hivatal és a Befogadó felé hitelt érdemlően
  bizonyítja, hogy az erőműegység hatásfoka meghaladja a 7. számú mellékletben meghatározott értékeket.
  (11) Az az Értékesítő, aki a 4. § alapján villamos energiát értékesít, ugyanazon erőműegység vonatkozásában
  nem értékesíthet villamos energiát az 5. § szerint.
  A kötelező átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai
  7. § (1) Az Értékesítő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a
  Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a Hivatal által meghatározott éves
  mennyiségek, vagy az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia erejéig értékesítheti az e
  rendelet szerinti átvételi áron. A kötelező átvételi rendszerben értékesített villamos energia mennyisége nem
  haladhatja meg a 8. § szerinti eredetigazolásban meghatározott villamosenergia-mennyiséget.
  (2) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik az Értékesítőnek az erdőről szóló külön
  törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolnia kell - az Európai Közösség területén keletkezett,
  erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén az erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett
  erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest
  Management Certificate) - hogy a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10.
  §-a (2) bekezdésének c) pontja alá.
  (3) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik az Értékesítőnek nyilatkoznia kell, hogy a
  tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az élelmiszer-biztonsági szerv a
  biomasszának az Értékesítő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.
  (4) Az engedélyes Értékesítő köteles a Befogadó részére a külön jogszabályban és a mérlegköri szerződésében
  foglaltak szerint havonta menetrendet adni. A menetrendtől való +/-5%-nál nagyobb mértékű, szélerőmű esetében
  +/-30%-nál nagyobb mértékű eltérés esetén az Értékesítő - a (6) bekezdés szerinti eltéréssel - köteles a Befogadó
  számára szabályozási pótdíjat fizetni. A szabályozási pótdíj mértéke 5 Ft a menetrendtől való eltérés minden kWhjára.
  Amennyiben az Értékesítő a havi menetrendet nem, nem megfelelően vagy késedelmesen adja meg, a
  Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat
  köteles fizetni.
  (5) A Befogadó +/-4%-os mértékű, szélerőmű esetén +/-25%-os mértékű menetrendtől való eltérés esetén felhívja
  az Értékesítő figyelmét, a (4) bekezdés szerinti menetrend-eltérés esetén keletkező szabályozási pótdíj fizetési
  kötelezettségre.
  (6) Az Értékesítő mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben hitelt
  érdemlően bizonyítani tudja, hogy a menetrend előre nem látható, rajta kívül álló okból nem teljesült. Az időjárás
  nem tekinthető az Értékesítő által előre nem látható oknak.
  (7) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának a
  VET 13. §-ának (1) bekezdése szerinti átvételre kötelezettek részére történő külön jogszabályban meghatározott
  szétosztásával kapcsolatos elszámolások során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt
  negyedévenként tájékoztatni.
  Eredetigazolás
  8. § (1) Az Értékesítő a tárgyévet követően eredetigazolással igazolja, hogy az általa a tárgyévben
  termelt és a kötelező átvételi rendszerben értékesített villamos energia adott mennyisége megfelel a kötelező átvétel
  e rendelet szerinti, valamint kapcsolt energiatermelés esetén a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos energia és
  a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló külön jogszabály követelményeinek.
  (2) Eredetigazolást kérhet az a megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert energiával, vagy
  hővel kapcsoltan villamos energiát előállító termelő is, aki (amely) nem kíván a kötelező átvételi rendszerben
  értékesíteni.
  (3) Az eredetigazolás önmagában nem jelent jogosultságot a kötelező átvételi rendszerben történő
  értékesítésre.
  (4) Az eredetigazolást az Értékesítő vagy a (2) bekezdés szerinti kérelmező (e §-ban a
  továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére a Hivatal állítja ki.
  (5) Az eredetigazolást biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés esetén abban az
  esetben is meg kell adni, ha a biogáz előállítója a közcélú földgázhálózatba táplálja be a biogázt, és az Értékesítő a
  betáplált biogázra vonatkozó adás-vételi szerződés bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, hogy a betápláló biogáz
  előállítótól a kötelező átvételi rendszerben értékesített villamosenergia-mennyiség termeléséhez szükséges
  mennyiségű biogázt vásárolt.
  (6) Az eredetigazolási kérelmeket legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig kell benyújtani.
  (7) Az eredetigazolási kérelem az 10. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
  (8) A kérelem elbírálásához a Hivatal a kérelmezőtől, a hő-, illetve a villamos energia vásárlójától
  valamint a közcélú földgázhálózatba történő betáplálás esetén a biogáz előállítójától, - határidő megjelölésével -
  további adatokat, információkat kérhet. Amennyiben a kérelmező a kitűzött határidőre a kért adatokat,
  információkat nem adja meg, a Hivatal a kérelmet elutasíthatja.
  (9) Az eredetigazolás az 11. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
  (10) A Hivatal négyévente a 12. számú melléklet szerinti szempontoknak megfelelően
  beszámolóban értékeli a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés terén elért előrehaladást. A Hivatal a beszámolót
  honlapján közzéteszi.
  (11) Az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Információs Ügynökség
  Közhasznú Társaság - az Európai Bizottságnak történő jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében - évente
  statisztikai feldolgozást és értékelést készít a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő
  mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló külön jogszabályban meghatározott módszer szerint a
  kapcsolt energiatermelésből származó hő-, és villamosenergia-termelésről, az energiatermelési kapacitásokról,
  valamint a kapcsolt villamosenergia-termeléshez felhasznált tüzelőanyagokról.
  (12) A Hivatal a (11) bekezdés alapján készült értékelő jelentést megküldi az Európai Bizottságnak
  és az energiapolitikáért felelős miniszternek.
  Ellenőrzés
  9. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzés során megállapítja a megfelelő eredetigazolás hiányát, vagy azt hogy az adott
  éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban az Értékesítő,
  vagy az általa e rendelet hatálya alatt értékesített villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a
  jogszabályi feltételeknek, akkor határozatában
  a) megállapítja, hogy hány kWh értékesítése történt a kötelező átvétel keretében e rendelet előírásainak
  megsértésével összefüggésben,
  b) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az Értékesítő továbbra is értékesíthet villamos
  energiát a kötelező átvétel keretében, valamint
  c) meghatározza, hogy Értékesítővel szemben bírság kiszabása mellett, melyik további, VET szerinti
  jogkövetkezményt alkalmazza.
  (2) Az Értékesítő az (1) bekezdés szerinti határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a határozatban
  megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után
  a) megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott - a 4. § (1)-(2)
  bekezdés alapján alkalmazott - árak és a 4. § (3) bekezdése alapján alkalmazott árak
  b) kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott - az 5. § (1)-(2) és (4) bekezdés alapján alkalmazott
  - árak és az 5. § (3) bekezdése alapján alkalmazott árak
  különbségét,
  c) megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (3)-(4) és (6)
  bekezdése alapján alkalmazott árak
  d) hulladékból nyert energiával termelt villamos energia esetén az általa kapott, a 4. § (5)-(6) bekezdése alapján
  alkalmazott árak
  e) kapcsoltan termelt villamos energia esetén az általa kapott, az 5. § (3) és (6) bekezdése alapján alkalmazott
  árak
  0,17-szeresét visszatéríteni a Befogadónak.
  (3) Amennyiben az Értékesítő határidőben teljes egészében nem tesz eleget az (2) bekezdés szerinti visszatérítési
  kötelezettségének vagy nem teljesíti az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeket, akkor az Értékesítő mindaddig
  nem jogosult kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni, amíg a visszatérítési kötelezettségének teljes
  egészében eleget nem tesz, és az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti.
  A Befogadó a (2) bekezdés szerinti összeget a 7. § (7) bekezdésében leírtaknak megfelelően köteles kezelni.
  IV. Fejezet
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  Záró rendelkezések
  10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - 2008. január 1-jén lép hatályba.
  (2) A (9)-(10) bekezdés 2008. január 2-án lép hatályba.
  (3) A rendelet 8. §-a 2008. január 9-én lép hatályba.
  (4) A rendelet 13. számú mellékletének hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.
  (5)
  (6) Az e rendelet alapján meghatározott árakat az e rendelet hatálybalépése után termelt villamos energiára kell
  alkalmazni.
  (7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
  a) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet;
  b) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 105/2003. (XII. 29.) GKM rendelet;
  c) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 14/2004. (II. 16.) GKM rendelet;
  d) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet;
  e) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 13.) GKM rendelet;
  f) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 51/2005. (VI. 29.) GKM rendelet;
  g) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 78/2005. (X. 7.) GKM rendelet;
  h) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 112/2005. (XII. 23.) GKM rendelet;
  i) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 53/2006. (VII. 31.) GKM rendelet;
  j) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló
  56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (I. 26.) GKM rendelet,
  k) egyes villamos energia, melegített víz és gőz hatósági árait és díjait érintő miniszteri rendeletek módosításáról
  szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet 1. §-a és 1. számú melléklete,
  l) a villamos energia és a melegített víz hatósági árait és díjait megállapító egyes miniszteri rendeletek
  módosításáról szóló 46/2003. (VII. 24.) GKM rendelet 1. §-a és 1. számú melléklete,
  m) a hatósági energiaárakkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.) GKM
  rendelet 6. §-a és 4. számú melléklete.
  (8) E § (7) bekezdése továbbá (9)-(10) bekezdése 2008. január 3-án hatályát veszti.
  (9)
  (10)
  Átmeneti rendelkezések
  11. § (1) E rendelet rendelkezéseit a (2)-(8) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni az 1. § (3)
  bekezdésének a) pontja, és (4) bekezdésének a)-b) pontja szerinti Értékesítőkre.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítőkre a 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
  (3) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítők 2010. december 31-ig nem kötelesek a 8. § szerinti eredetigazolást
  megszerezni.
  (4) Megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelő erőműegység bővítése esetén a Hivatal
  a 6. §-ban foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a megtérülési idő számításánál figyelembe veszi a már meglévő
  erőmű-egységből eredő beruházási és költség előnyöket is.
  (5) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítő által kapcsoltan termelt villamos energia vonatkozásában a 7. § (1)
  bekezdésében foglaltakat 2010. december 31-ig nem kell alkalmazni.
  (6) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítő által kapcsoltan termelt villamos energia esetében az Értékesítő által
  értékesíteni kívánt villamos energia akkor tartozik a kötelező átvétel alá, ha a kapcsolt villamosenergia-termelés
  elsődleges energiaforrás felhasználásának megtakarításával jár, és ha az erőműegység havi és éves termelési
  időszakra vonatkozó hatásfoka is eléri a 65%-ot, a gázmotorok esetében az éves termelési időszakra vonatkozó
  hatásfok a 75%-ot. Az (1) bekezdés szerinti, 5. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó Értékesítő által kapcsoltan
  termelt villamos energia esetében az Értékesítő által értékesíteni kívánt villamos energia akkor tartozik a kötelező
  átvétel alá, ha a kapcsolt villamosenergia-termelés elsődleges energiaforrás felhasználásának megtakarításával jár,
  és ha az erőműegység hatásfoka a fűtési idényben havonta és a fűtési idény egészében is eléri a 65%-ot.
  (7) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítők által kapcsoltan termelt villamos energia esetében Értékesítő köteles a
  tárgyév kezdetéig a Befogadó részére nyilatkozni arról, hogy a (6) bekezdésben foglalt követelményeknek a tárgyév
  során eleget tesz. Amennyiben a tárgyévet követően bebizonyosodik, hogy az energiatermelés havi és éves - az 5. §
  (4) bekezdésének hatálya alá tartozó Értékesítő által termelt villamos energia esetében a fűtési idényre eső - átlagos
  hatásfoka nem érte el a 65%-ot, a gázmotorok esetében a 75%-ot, az Értékesítő a következő évre csak akkor
  jogosult az általa termelt villamos energiának az e rendelet szerinti kötelező átvétel keretében történő értékesítésére,
  ha hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az előírt minimális energetikai hatásfok előre nem látható, rajta kívül
  álló okból nem teljesült.
  (8) A hővel kapcsoltan villamos energiát termelő erőműegység kötelező átvétel alá tartozó energiatermelésének
  hatásfokát az erőműegységből kiadott (mért) villamos energia és hiteles mérővel közvetlenül mért hasznos
  hőenergia mennyisége és az erőműegységbe bevitt (mért) tüzelőanyag mennyiségének hányadosa alapján kell
  kiszámítani.
  (9) A villamosenergia-termelés hatásfokának (6)-(8) bekezdés szerinti számítása során a VET 5. §-ának
  megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt
  villamosenergia-termelést a Hivatal figyelmen kívül hagyja.
  (10) Az (1) bekezdés szerinti Értékesítő által lakossági távhő célú hőenergiával kapcsoltan termelt villamos
  energia mindvégig jogszerűen történő értékesítése esetén az Értékesítők 2010. június 30-ig kérhetik a Hivataltól a
  kötelező átvétel időtartamának VET 171. §-ának (5) bekezdése szerinti meghosszabbítását. A Hivatal a kérelem
  elbírálása során a felhasználók teherviselő-képességére tekintettel figyelembe veszi a kereskedelmi üzem kezdetét
  és a kereskedelmi üzem kezdetétől számítva, a 6. § (7)-(8) bekezdése szerint megállapított megtérülési időből még
  hátralévő időt.
  (11) A rendelet hatálybalépését követően az 1. és 2. számú mellékletben feltüntetett árakat kell alkalmazni a
  Hivatal által a 3. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően kiszámított árak közzétételéig.
  (12) Az eredetigazolást először a 2008. évben termelt villamos energiára lehet kérni.
  (13) A Hivatal a 8. § (10) bekezdése szerinti beszámolót először 2011. február 21-ig készíti el.
  (14) A 8. § (11) bekezdése szerinti jelentést először 2007. évi adatokkal 2008. december 31-ig kell elkészíteni, és
  az Európai Bizottságnak megküldeni.
  Az Európai Unió Jogának Való Megfelelés
  12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
  a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső villamosenergiapiacon
  a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatásáról;
  b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hőigényen alapuló
  kapcsolt energiatermelés belső energia piacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról.
  1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia
  átvételi bázisárai (áfa nélkül*)
  1. a) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia)
  termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 29,56
  Völgyidőszak 26,46
  Mélyvölgy időszak 10,80
  b) a 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 26,46
  Völgyidőszak 26,46
  Mélyvölgy időszak 26,46
  2. a) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt
  villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 29,56
  Völgyidőszak 26,46
  Mélyvölgy időszak 10,80
  b) a 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 26,46
  Völgyidőszak 26,46
  Mélyvölgy időszak 26,46
  3. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező
  átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 23,65
  Völgyidőszak 21,17
  Mélyvölgy időszak 8,63
  4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia
  kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 18,39
  Völgyidőszak 11,77
  Mélyvölgy időszak 11,77
  5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi
  bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 27,73
  Völgyidőszak 19,11
  Mélyvölgy időszak 9,97
  2. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A kapcsoltan termelt átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi bázisárai (ÁFA
  nélkül)
  1. Az 5. § (1) bekezdése alá tartozó villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh*
  Csúcsidőszak 32,59
  Völgyidőszak 20,82
  Mélyvölgy időszak 3,00
  2. Az 5. § (2) bekezdése alá tartozó villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh**
  Csúcsidőszak 27,32
  Völgyidőszak 18,73
  Mélyvölgy időszak 3,00
  3. Az 5. § (3) és (6) bekezdése alá tartozó villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 18,64 .
  Völgyidőszak 11,64
  Mélyvölgyidőszak 3,00
  4. Az 5. § (4) bekezdése alá tartozó villamos energia kötelező átvételi bázisárai:
  Ft/kWh
  Csúcsidőszak 28,58
  Völgyidőszak 17,97
  Mélyvölgyidőszak 3,00
  3. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartam
  1. A kötelező átvételi rendszer keretében értékesítő erőműegységek számára érvényes zónaidők az alábbi
  csoportosítás szerint kerülnek meghatározásra:
  Erőműegység csoport Érintett elosztási terület
  1. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.,
  ÉMÁSZ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.
  2. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.,
  DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
  3. ELMŰ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Kft.,
  E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
  2. Az 1. és 2. számú melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők)
  időtartamát munkanapokon
  - a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint
  - a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt
  a következőképpen kell figyelembe venni:
  a)
  Az 1. erőműegység csoport
  esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Csúcsidőszak 06:00-22:00 07:00-23:00
  Völgyidőszak 22:00-01:30 és
  05:00-06:00
  23:00-02:30 és
  06:00-07:00
  Mélyvölgyidőszak 01:30-05:00 02:30-06:00
  b)
  A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Csúcsidőszak 06:30-22:30 07:30-23:30
  Völgyidőszak 22:30-02:00 és
  05:30-06:30
  23:30-02:30 és
  06:30-07:30
  Mélyvölgyidőszak 02:00-05:30 03:00-06:30
  c)
  A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Csúcsidőszak 07:00-23:00 08:00-24:00
  Völgyidőszak 23:00-02:30 és
  6:00-7:00
  24:00-03:30 és
  7:00-8:00
  Mélyvölgyidőszak 02:30-06:00 03:30-07:00
  3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell
  figyelembe venni:
  a)
  Az 1. erőműegység csoport
  esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Völgyidőszak 06:00-01:30 07:00-02:30
  Mélyvölgyidőszak 01:30-06:00 02:30-07:00
  b)
  A 2. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Völgyidőszak 06:30-02:00 07:30-02:30
  Mélyvölgyidőszak 02:00-06:30 03:00-07:30
  c)
  A 3. erőműegység csoport esetében Téli időszámítás Nyári időszámítás
  Völgyidőszak 07:00-02:30 08:00-03:30
  Mélyvölgyidőszak 02:30-07:00 03:30-08:00
  4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  Áralkalmazási feltételek
  I. Általános szabályok
  1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal
  összhangban végzett méréseken, a Befogadó és a kereskedők viszonylatában a külön jogszabály szerint
  meghatározott menetrend szerinti villamos energia mennyiségen alapuló számla alapján történnek.
  2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett
  esedékesség időpontját legalább öt banki nappal megelőzően kézhez vehesse.
  3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétől számított
  négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni. A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
  esedékessége nem változik.
  4. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés
  napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot
  köteles fizetni a másik fél részére.
  5. Amennyiben a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az elszámolások
  - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő,
  mérésen alapuló belső bizonylatok alapján történnek.
  II. Különös szabályok
  A villamos energia Befogadója és az Értékesítő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei
  1. Az Értékesítő - a 4. pont szerinti eltéréssel - havonta egy számlát (havi számla) állít ki a Befogadó részére.
  2. A havi számla a csatlakozási ponton az elszámolási méréssel mért, a mérésért felelős engedélyes mérési
  központjában a tárgyhó utolsó napján 24.00 óráig gyűjtött, az elszámolási pontra zónaidőnként összesítve számított
  15 perces energiamennyiségeknek megfelelő, de legfeljebb a 3. § (4) bekezdés szerinti mértékű villamos energia
  díjának összegét tartalmazza.
  3. A havi számlát az Értékesítő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik napjáig nyújthatja be a Befogadó részére.
  Az e számlákban foglalt fizetési kötelezettséget a Befogadó a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig, de
  legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.
  4. A Befogadó és az Értékesítő közös megegyezése esetén az Értékesítő havonta egy alkalommal részszámlát
  állíthat ki a Befogadó részére.
  5. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia
  átvételi árainak meghatározása
  1. A 4. § (1) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január l-jétől érvényes - a zónaidőnként
  termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos kötelező átvételi árát a tárgyévet
  megelőző év - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos átvételi
  ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos
  időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének szorzata alapján kell meghatározni.
  2. A 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes - a
  zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos kötelező átvételi árát a
  tárgyévet megelőző év - a zónaidőnként termelt villamos energia mennyiségek alapján számított, súlyozott - átlagos
  átvételi ára és a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőzően utoljára közzétett, az előző év azonos
  időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel
  csökkentett értékének szorzata alapján kell meghatározni.
  3. E rendelet alkalmazásában, az 1. és 2. pontban hivatkozott ?a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet
  megelőzően utoljára közzétett, a megelőző év azonos időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói
  árindex? a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan, a tárgyévet megelőző évben
  havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindexeinek átlagát jelenti.
  6. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi árainak meghatározása
  1. Az 5. § (l)-(4) bekezdései szerinti csúcs és völgyidőszaki árakat az alábbi képletek figyelembevételével kell
  meghatározni:
  a) Földgáz tüzelőanyaggal termelt villamos energiára
  b) Nem földgáz tüzelőanyaggal termelt villamos energiára
  2. Ha év közben úgy változik a földgáz hatósági ára, hogy FG > 10%,
  akkor az 1. a) alpont alatti képletet év közben is - a gázárváltozással egyidejűleg - alkalmazni kell, de az inflációra
  vonatkozó képletrészt figyelmen kívül kell hagyni.
  3. Az 1. pontokban szereplő képleteknél alkalmazott jelölések:
  K: az újonnan érvényesítendő csúcs és völgyidőszaki árak;
  K0: az aktuális árváltozást megelőzően érvényes csúcs és völgyidőszaki árak;
  FG: az 500 m3/h-nál nagyobb teljesítménylekötésű, közüzemi értékesítésű földgáz - külön jogszabályban
  meghirdetett (nem kedvezményes) díjtételeivel számot - átlagárának százalékos eltérése ugyanezen értelmezésű
  tarifakategóriának az aktuális (villamos energia) árváltozást megelőzően számításba vett átlagárához képest;
  INF: A Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelőzően november 30-ig utoljára közzé tett, a tárgyévre
  vonatkozó fogyasztói árindex előrejelzés
  7. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele
  keretében történő értékesítés megkezdéséhez biomassza vagy biogáz felhasználása esetén
  teljesítendő minimális hatásfok követelmények
  Kondenzációs termelés Előírt energetikai hatásfok
  Biomassza-tüzelésű erőműegység 30%
  Biomassza-tüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel 32%
  Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW
  teljesítőképesség felett 35%
  Biogáztüzelésű erőműegység 500 kW
  teljesítőképesség alatt 32%
  Biogáztüzelésű erőműegység vegyes tüzeléssel 40%
  Az előírt hatásfok követelmények az erőműegység névleges hő- és villamosenergia-termelése esetén értendők 15
  °C környezeti hőmérséklet, 1,013 bar nyomás, 60% relatív páratartalom mellett.
  8. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A kötelező átvétel alá eső villamos energia
  Befogadójának adatszolgáltatási kötelezettsége
  A Befogadó neve és címe
  Értékesítési időszak (év, hónap)
  Értékesítőnként
  1. az Értékesítő neve és címe
  2. a kötelező átvétel rendeleti alapja (ahol is a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4-5. §-ának megfelelő
  bekezdésére, valamint 1. vagy 2. számú mellékletének megfelelő pontjára kell hivatkozni).
  3. az átvett villamos energia mennyisége (MWh) és ára (Ft/kWh) zónaidőnként.
  9. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A kötelező átvétel alá eső villamos energia
  Értékesítőjének adatszolgáltatási kötelezettsége
  1.
  Értékesítő neve, címe
  Erőműegység megnevezése, telephelye
  Időszak (év, hónap)
  Berendezés jellege (szélerőmű, vízerőmű, kondenzációs, kapcsolt erőmű, gázmotor, gázturbina, gőzturbina stb.)
  Üzembe helyezés időpontja (év, hónap, nap)
  Névleges teljesítőképesség
  - hő (MW)
  - villamos energia (MW)
  Névleges teljesítőképesség
  - villamos energia (MW)
  Névleges energetikai hatásfok%
  A legutolsó eredetigazolás dátuma, a kiállító szervezet megnevezése
  2. Felhasznált tüzelőanyag összesen (MJ), tüzelőanyag típusonként részletezve
  3.
  Termelt villamos energia mennyisége (MWh)
  Technológiai célú fogyasztás
  - mértéke (%)
  - mennyisége (MWh)
  Kiadott villamos energia mennyisége (MWh)
  Önfogyasztás (MWh)
  Kiadott hő (melegített víz, gőz) (MJ) értékesítési célok szerint
  Kiadott hő (MWh)
  4.
  Értékesített villamos energia zónaidőnként és összesen (MWh)
  ebből:
  - Átvételi kötelezettség keretében
  - megújuló energiaforrásból termelt
  - hulladékból nyert energiával termelt
  - kapcsoltan termelt összesen
  ebből
  - távhőszolgáltatási célú hőenergiával kapcsoltan termelt
  - külön kezelt intézmény ellátására értékesített hőenergiával kapcsoltan termelt
  - nem külön kezelt intézmény ellátására értékesített és nem távhőszolgáltatási célú hőenergiával kapcsoltan
  termelt
  - egyéb módon értékesített
  Villamos energia értékesítésből elért árbevétel az előzőek szerinti bontásban
  Hőenergia értékesítés mennyisége (GJ) és árbevétele
  Vásárolt villamos energia (MWh)
  Elért energetikai hatásfok (%)
  Kiadott villamos energia/kiadott hő (?) (MWh/MWh)
  Elsődleges energiaforrás megtakarítás mértékére vonatkozó, a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos
  energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló külön jogszabály szerinti számítás.
  10. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  Az eredetigazolási kérelem kötelező adattartalma
  A
  MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY HULLADÉKBÓL NYERT ENERGIÁVAL
  TERMELT VILLAMOS ENERGIA ESETÉN
  Az eredetigazolási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
  a) az Értékesítő megnevezését, székhelyét,
  b) az Értékesítő képviselőjének nevét, beosztását, telefonszámát,
  c) az ügyintéző nevét, telefonszámát,
  d) az időszak (naptári év) megjelölését, amely alatt a villamos energiát megtermelték,
  e) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos energiát termelték,
  f) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát, gyártásának és üzembe helyezésének időpontját,
  g) az erőműegység névleges villamos teljesítőképességét,
  h) a villamosenergia-termelés részhatásfokának, valamint az összhatásfoknak az értékét,
  i) az energiatermeléshez felhasznált energiahordozó(k) megnevezését és mennyiségét,
  - hulladék energiahordozó esetén az Európai Hulladék Katalógus szerinti (EWC) kódját
  - biomassza energiahordozó esetén annak típusát és származási helyét
  j) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia termelt és kiadott
  mennyiségét
  k) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének
  pénzintézeti igazolását.
  B
  KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA ESETÉN
  Az eredetigazolási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
  a) az Értékesítő megnevezését, székhelyét,
  b) a Értékesítő képviselőjének nevét, beosztását, telefonszámát,
  c) az ügyintéző nevét, telefonszámát,
  d) az időszak (naptári év) megjelölését, amely alatt az energiát megtermelték,
  e) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos energiát termelték,
  f) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát, gyártásának és üzembe helyezésének időpontját,
  g) a berendezés névleges hő- és villamos teljesítőképességét,
  h) az energiatermeléshez felhasznált energiahordozó(k) megnevezését, fűtőértékét és mennyiségét,
  i) a termelt, a kiadott (hasznos) hőenergia és a termelt villamos energia mennyiségét,
  j) a berendezés névleges fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelési mutatójának értékét (?),
  k) a hőtermelés és a villamosenergia-termelés részhatásfokának, valamint az összhatásfok értékét,
  l) az energia-megtakarítás számításánál figyelembe vett referencia-hatásfok értékeket (hőtermelés és a
  villamosenergia-termelés),
  m) az Értékesítő által számított elsődleges energiaforrás-megtakarítás értékét,
  n) a kapcsoltan termelt hőenergia felhasználásának a módját és célját,
  o) az erőműegység kapcsolási rajzát az energiamennyiségek feltüntetésével,
  p) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének
  pénzintézeti igazolását.
  11. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  Az eredetigazolás tartalmi elemei
  A
  MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY HULLADÉKBÓL NYERT ENERGIÁVAL
  TERMELT VILLAMOS ENERGIA ESETÉN
  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia eredetét igazoló
  bizonyítvány a következőket tartalmazza:
  a) a bizonyítvány sorszámát,
  b) az Értékesítő megnevezését, székhelyét,
  c) az időszak (naptári év) megjelölését, amely alatt a villamos energiát megtermelték,
  d) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos energiát termelték,
  e) a főberendezések megnevezését, azonosítóját, típusát,
  f) az erőműegység névleges villamos teljesítőképességét,
  g) a villamosenergia-termelés részhatásfokának, valamint az összhatásfok értékét,
  h) az energiatermeléshez felhasznált energiahordozó(k) megnevezését és mennyiségét,
  - hulladék energiahordozó esetén az Európai Hulladék Katalógus szerinti (EWC) kódját
  - biomassza energiahordozó esetén annak típusát és származási helyét
  i) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia termelt és
  értékesített mennyiségét.
  B
  KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA ESETÉN
  A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia eredetét igazoló bizonyítvány a
  következőket tartalmazza:
  a) a bizonyítvány sorszámát
  b) termelő megnevezését, székhelyét,
  c) az időszak (naptári év) megjelölését, amely alatt az energiát megtermelték,
  d) a telephely megnevezést, címét, ahol a villamos energiát termelték,
  e) a berendezés megnevezését, azonosítóját, típusát,
  f) a berendezés névleges hő- és villamos teljesítőképességét,
  g) az energiatermeléshez felhasznált energiahordozó(k) megnevezését, fűtőértékét, mennyiségét,
  h) a nagy hatásfokú hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét,
  i) a berendezés fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelési mutatójának értékét (?),
  j) a hőtermelés és a villamosenergia-termelés részhatásfokának, valamint az összhatásfok értékét,
  k) az energia-megtakarítás számításánál figyelembe vett referencia-hatásfok értékeket (hőtermelés és a
  villamosenergia-termelés),
  l) a elsődleges energiaforrás-megtakarítás értékét %-ban kifejezve,
  m) a kapcsoltan termelt hőenergia felhasználásának a módját és célját.
  12. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
  A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés helyzetének elemzéséhez alkalmazandó
  szempontok
  A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés helyzetének értékelése során a Hivatal a következő szempontokat
  veszi figyelembe:
  1. a kapcsolt energiatermelés során felhasznált elsődleges energiaforrás, különös tekintettel a megújuló
  energiaforrásoknak a kapcsolt energiatermelés révén megnövelhető felhasználási lehetőségeire,
  2. a nagy hatásfokú kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának módjáról
  szóló külön jogszabály szerinti termelési eljárások közül a kapcsolt energiatermeléshez ténylegesen vagy
  előreláthatóan használt eljárások,
  3. annak a külön eljárásban történő hőtermelésnek és villamosenergia-előállításnak, illetve - amennyiben
  lehetséges - mozgási energia előállításnak a típusa, amelyet a kapcsolt energiatermelés helyettesíthet,
  4. a kapcsolt energiatermelés lehetőségei a meglévő termelő kapacitások fejlesztése, felújítása, vagy új termelő
  kapacitások létesítése esetén.
  Az értékelés kiterjed azon módszerekre is, amelyekkel az elsődleges energiaforrás-megtakarítás formájában
  jelentkező költséghatékonyságot mérni lehet. A költséghatékonyság értékelése során az Európai Közösség által az
  Egyesült Nemzetek Szervezete éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyve értelmében vállalt
  éghajlat-változási kötelezettségeken belül elfogadott nemzeti kötelezettségvállalásokat is figyelembe kell venni.
  13. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

  Elérhetőségeink

  Free Energy Team Kft.
  9023 Győr, Külső Veszprémi út 2.
  +36 20 452-7020
  +36 20 452-7227
  info@napelemtechnika.hu

  Forgalmazott termékeink

  logo_napelemtechnika.png